Wczytywanie

Doradca ADR radoslaw.popielski@adrexpert.pl +48 604 594 379

Dokument Przewozowy ADR

Szybki kontakt

Adrex Radosław Popielski
ul. Czarnogórska 15/47
30-638 Kraków

Telefon:
+ 48 604 594 379

Adres e-mail:
radoslaw.popielski@adrexpert.pl

Nr rachunku bankowego:
34 1140 2004 0000 3602 3168 8710

NIP: 6581338926
REGON: 12033709

Zadaniem Doradcy ADR jest wskazanie prawidłowych zapisów w dokumencie przewozowym dla kierowcy. Błędnie wypełniony dokument przewozowy jest podstawa do nałożenia wysokich mandatów... 
Sama konstrukcja dokumentu jest naprawdę prosta, jednak należy postępować wg określonych zasad przedstawionych poniżej:


5.4.1.1.1  Dokument  przewozowy  powinien  zawierać  następujące  informacje  dotyczące  każdego materiału i przedmiotu niebezpiecznego przeznaczonego do przewozu: 
(a)  numer UN poprzedzony literami „UN”; 
(b)  prawidłową  nazwę  przewozową,  uzupełnioną,  o  ile  jest  to  wymagane  (patrz 3.1.2.8.1), podaną w nawiasie nazwą techniczną (patrz 3.1.2.8.1.1), ustaloną zgodnie z przepisami rozdziału 3.1.2; 
(c)-  dla materiałów i przedmiotów klasy 1: kod klasyfikacyjny podany w kolumnie (3b) tabeli A w dziale 3.2. 
W  przypadku,  gdy  w  kolumnie  (5)  tabeli  A  w  dziale  3.2,  podano  numery wzorów  nalepek  inne  niż  1,  1.4,  1.5  i  1.6,  numery  tych  wzorów  powinny  być podane w nawiasie po kodzie klasyfikacyjnym; 
-  dla materiałów promieniotwórczych klasy 7: numer klasy - „7”; 
UWAGA:  W  przypadku  materiałów  promieniotwórczych  klasy  7 charakteryzujących  się  zagrożeniem  dodatkowymi,  patrz  również  przepis szczególny 172 w dziale 3.3. 
-  dla materiałów i przedmiotów pozostałych klas: numery wzorów nalepek podane w kolumnie (5) tabeli A w dziale 3.2 oraz numery wzorów nalepek wymaganych na podstawie przepisu szczególnego podanego w kolumnie (6). Jeżeli występuje więcej  niż  jeden  numer  wzoru  nalepki,  to  numery  następujące  po  numerze pierwszym  powinny  być  podane  w  nawiasie.  W  przypadku  materiałów  i przedmiotów,  dla  których  w kolumnie  (5)  tabeli  A  w dziale  3.2  nie  podano żadnego  numeru  wzoru  nalepki,  należy  podać  w  jego  miejsce  numer  klasy  z kolumny (3a); 
(d)  grupę  pakowania,  o  ile  została  przypisana  do  danego  materiału,  która  może  być poprzedzona  literami  „PG”  (np.  „PG  II”)  lub  literami  odpowiadającymi  wyrazom „Grupa Pakowania” w językach używanych zgodnie z 5.4.1.4.1; 
UWAGA:  W  przypadku  materiałów  promieniotwórczych  klasy  7 charakteryzujących się zagrożeniami dodatkowymi, patrz przepis szczególny 172 (b) w dziale 3.3. 
(e)  liczbę i określenie sztuk przesyłki, o ile występują; kod opakowania może być użyty jedynie jako uzupełnienie określenia sztuki przesyłki (np. jedna skrzynia (4G)); 
UWAGA:  W  przypadku  opakowań  kombinowanych,  nie  wymaga  się  podawania liczby  opakowań  wewnętrznych  zawartych  w  opakowaniu  zewnętrznym,  a  także rodzaju opakowań wewnętrznych i ich pojemności. 
(f)  całkowitą  ilość  każdego  z  towarów  niebezpiecznych  mającego  odrębny  numer  UN, odrębną prawidłową nazwę przewozową lub, o ile została przypisana, odrębną grupę pakowania (odpowiednio jako objętość, masę brutto lub masę netto);  
UWAGA  1:  W  przypadku  stosowania  przepisu  1.1.3.6,  w  dokumencie  przewozowym należy  podać  całkowitą  ilość  towarów  niebezpiecznych  każdej  kategorii transportowej zgodnie z 1.1.3.6.3. 
UWAGA  2:  W  przypadku  towarów  niebezpiecznych  zawartych  w  urządzeniach  lub przyrządach,  wymienionych  w  niniejszym  załączniku,  należy  podać  całkowitą  ilość tych towarów, odpowiednio w kilogramach lub litrach. 
(g)  nazwę i adres nadawcy; 
(h)  nazwę  i  adres  odbiorcy  (odbiorców).  W  przypadku,  gdy  towary  niebezpieczne przeznaczone są dla odbiorców nieznanych w chwili rozpoczęcia przewozu, za zgodą 
właściwych  władz  państw,  których  dotyczy  przewóz,  informacja  ta  może  być zastąpiona wyrazami „Sprzedaż obwoźna”; 
(i)  zapis wymagany na podstawie umowy specjalnej. 
(j)  (Zarezerwowany) 
(k)  kod  ograniczeń  przewozu  przez  tunele,  o  ile  został  przypisany  do danego  towaru  wkolumnie  (15)  tabeli  A  w  dziale  3.2  podany    wielkimi  literami  w  nawiasie.
Umieszczenie kodu ograniczeń przewozu przez tunele w dokumencie przewozowymnie  jest  wymagane  w  przypadku  gdy  przewidywana  trasa  przewozu    nie  przebiegaprzez  tunele,  w  których  obowiązują  ograniczenia  przewozu  towarów niebezpiecznych. 
Umiejscowienie  i  kolejność  informacji  wymaganych  w  dokumencie  przewozowym  są dowolne, z wyjątkiem informacji wymaganych pod (a), (b), (c), (d) i (k) które powinny być podane w kolejności określonej powyżej (tj. (a), (b), (c), (d), (k)), bez żadnych dodatkowych
informacji pomiędzy nimi, o ile nie są one dopuszczone w ADR.  
Poniżej podano przykłady dozwolonych opisów towarów niebezpiecznych: 
„UN 1098 ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), I, (C/D)” lub 
„UN 1098, ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), PG I, (C/D)”.